Etický kodex

 

 1. Člen klubu se chová odpovědně vůči ostatním členům i vůči klubu. Dodržuje dané slovo, respektuje pravidla,
  dbá dobré pověsti a dobrého jména klubu.
 2. Člen klubu se chová tak, aby si zasloužil nevynucenou důvěru ostatních. Je pravdivý, dbá o lidskou důstojnost,
  uznává právo vlastnho úsudku a individualitu jedince.
 3. Člen klubu jedná s ostatními rovnocenně, je vzorem pro ostatní a svými znalostmi či zkušenostmi přispívá k
  vzájemnému obohacení a rozvoji.
 4. Člen klubu si uvědomuje, že získaná přátelství v rámci klubu jsou bezpodmínečná, že tato vznikají na základě
  svobodné vůle zúčastněných stran.
 5. Člen klubu projevuje osobní odvahu, nevzdává se vlastních zásad a projevuje dobrou vůli setkávat se s dalšími
  členy klubu.
 6. Člen klubu může dát doporučení novému zájemci o členství v klubu, spolu se zárukou jeho morálních hodnot.
 7. Člen klubu zachovává pravidla slušného chování, společenské etikety a dodržování dress codu.